Публікації

Фазовий перехід в моделі тематичної мережі

konf_ippi14.jpg

Снарский А.А., Ландэ Д.В Фазовый переход в модели контентной сети // Реєстрація, зберігання і обробка  даних: зб.

Побудова системи організаційного управління авіаційним комплексом

zhurnal_001.jpg

Розглянуто питання організації структури системи організаційного управління авіаційним комплексом. Наведено опис системи та інформаційної взаємодії її елементів у процесі функціонування.

Дослідження властивостей одного узагальнення гіперкомплексної системи кватерніонів

zhurnal_001.jpg

   Представлено основні властивості узагальнення гіперкомплексної системи кватерніонів. Уведено означення та досліджено спряження антикватерніонів,їхня норма та дільники нуля, а також правила виконання операцій з ними.
  Туренко А.С. // Реєстрація, зберігання і обробка даних. - 2014. - Т.16, № 1 . - С.19-27. - укр.

Алгоритми швидкого обчислення циклічної згортки з поданням дискретних сигналів гіперкомплексними числами

zhurnal_001.jpg

  Представлено методи синтезу алгоритмів швидкого обчислення згортки числових масивів довжиною 2n. Ці методи базуються на поданні їх у спеціальних гіперкомплексних числових системах, які мають такі ізоморфні їм системи, що виконання гіперкомплексних операцій в них потребує меншої кількості дійсних операцій.
Каліновський Я.О., Синькова Т.В. // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 2014. - Т. 16, № 1. - С.9-18. - рос.

Елементи комп'ютерної лінгвістики в правовій інформатиці

cover1.jpg

У монографії наведено засади застосування деяких елементів комп’ютерної лінгвістики в правовій інформатиці, опис окремих підходів, моделей, алгоритмів. Наведено необхідні відомості та окремі процедури виявлення значимих термінів із текстів, зокрема, із нормативно-правових актів, розглянуто приклади побудови мереж мови, надано алгоритми виявлення подібних текстів, розглянуто принципи організації тезаурусів і онтологій.

Архітектура системи моніторингу, адаптивного агрегування та узагальнення інформації

154.jpg

    Представлена функціональна схема узагальненої системи моніторингу, адаптивної агрегації та узагальнення потоків інформації з глобальних комп'ютерних мереж для забезпечення інформаційно-аналітичної діяльності. Наданий опис основних етапів обробки інформації та інформаційних потоків, наведено стислий опис макету – експериментальної системи. Практичне значення роботи полягає в обгрунтуванні підходів і засобів створення інформаційно-аналітичного середовища для проведення науково-аналітичних досліджень.

Применение КГГВ-алгоритма для научных текстов

ostis-00.jpg
   Описується застосування запропонованої авторами методики побудови компактифицированого графа горизонтальної видимості (КВГГ) для виявлення в наукових текстах тих слів, які визначають не тільки їх структурну зв'язність, але й інформаційну структуру.

Методичний посібник до практичних занять з навчальної дисципліни "Математичні методи дослідження операцій"

mmdo-n-cover.jpg

    Коротко викладений матеріал, необхідний для проведення практичних занять, в рамках яких мають бути набуті навички розв'язання задач дослідження операцій, зокрема, математичного програмування, в тому числі з застосування систем MATLAB і MathCAD.

Гиперкомплексные числовые системы и быстрые алгоритмы цифровой обработки информации

 У монографії розглядаються питання побудови алгоритмів швидкого обчислення лінійної та циклічної згорток, а також моделей інформаційного пошуку на основі використання гіперкомплексних числових систем (ГЧС). Наведені основи теорії ГЧС, узагальнені методи побудови моделей за допомогою ГЧС, проаналізовано основні методи обчислення згортки та інформаційного пошуку. У роботі представлені тексти програм, які реалізують запропоновані алгоритми в середовищі аналітичних обчислень MAPLE.

Конкурентная разведка в компьютерных сетях

krks-00as.jpg

Книга присвячена розгляду питань інтернет-розвідки - сегменту конкурентної розвідки, який охоплює процедури збору та обробки інформації, що проводяться з метою підтримки прийняття управлінських рішень, підвищення конкурентоспроможності виключно з відкритих джерел в комп'ютерних мережах - веб-простору, блогосфери, форумів, соціальних мереж. Розглядаються різні питань інформаційно-аналітичної діяльності в мережевому середовищі, орієнтованого на задачі конкурентної розвідки.

Syndicate content