Модель информационной резервации

В работе рассматриваются понятия «информационной резервации», внешней информационной изоляции, информационной самоизоляции и со- путствующих процессов. Представлена модель, соответствующая типовым информационным сюжетам и информационным резервациям. Предложена методологическая основа для выявления информационных резерваций, базирующаяся на исследовании динамики тематических информационных сюжетов

Обобщение кватернионов вращения и связь с процедурой удвоения Грассмана-Клиффорда

si2-00.jpg

Исследованы методы между обобщенными кватернионами и классом некоммутативных числовых систем четвертой размерности, построенных с помощью некоммутативной процедуры удвоения Грассмана-Клиффорда систем второй размерности.

Дослідження інформаційних потоків як динамічних мультиагентних систем

si2-00.jpg

В робрті розглянена модель тематичного інформаційного потоку на основі агентів, які відповідаютьопублікованим документам. В результаті моделювання отримані часові ряди, які відображають зміни кількості агентів та досліджені їх властивості. Також встановленні оцінки для параметрів агента.

Дослiдження алгоритмiв iнформацiйного пошуку у пiрингових мережах

si2-00.jpg

В цій роботі розглянута проблематика пірінгових мереж як елементу глобальної мережі Інтернет та алгоритми пошуку інформації в них (). Було встановлено, що існуючі алгоритми або не дуже оптимальні з точки зору часу виконання пошуку або з точки зору використання ресурсів. Було запропоновано новий алгоритм та наведені результати цого тестування на основі пірінгової мережі, змодельованої за алгоритмом Барабаша-Альберта.
 

Генерация гипрекомплексных числовых систем высоких размерностей

Для создания ГЧС более высоких размерностей можно воспользоваться процедурой умножения размерностей. При этом, если к одной и той же ГЧС применять умножение сильнозаполненной ГЧС, то получится сильнозаполненная система; если применять слабозаполненную, то получится слабозаполненная. При таком процессе умножения размерности полученные ГЧС будут изоморфными, если изоморфны системы, с помощью которых умножаются размерность.

Програмно-алгоритмічні засоби дослідження обчислювальних властивостей гіперкомплексних чисел у середовищі символьних обчислень MAPLE

  У роботі розроблено процедури які розвивають функції програмно-алгоритмічного інструментарію аналітичних обчислень над гіперкомплексними числами в системі комп"ютерної математики MAPLE, що дозволяють підвищити ефективність побудови математичних моделей різних об"єктів і процесів за допомогою гіперкомплексних числових систем.

Синтез та оптимізація чутливості цифрових фільтрів із застосуванням неканонічних ГЧС

  У роботі показано, що застосування неканонічних ГЧС дозволяє знизити сумарну параметричну чутливість цифрового фільтра. Якщо ж застосувати оптимізацію параметричної чутливості, можливо отримати ще нижчу параметричну чутливість для деяких значень w.

Модель складних веб-мереж з фазовим переходом

У роботі побудовано модель складних мереж з фазовим переходом, описано введення параметру "обмеження" та процедура побудови складних мереж з фазовим переходом, обчисленні характеристики побудованої моделі.
А.О. Снарський, І.А. Зарванська Модель складних веб-мереж з фазовим переходом // Щорічна підсумкова наукова конференція ІПРІ НАНУ «Реєстрація зберігання і обробка даних», 26-27 травня 2015. - С. 104-106

Гіперкомплексний підхід до моделювання процесів у системах управління якістю інформаційних послуг

   В якості системи представлення даних при моделюванні QMS IS, запропоновано використовувати гіперкомплексні числові системи. Даний підхід дозволить здійснити формальний опис параметрів, обмеженнь і зв"яків між ними, з урахуванням всієї наявної інформації, а також відомих закономірностей, що описують процеси інформаційних сервісів.

Syndicate content